banner_estatic
x
 
EIX 3: Investigació orientada i desenvolupament tecnològic: Eines per a la implantació de la GIZC a les illes Balears

Dins del marc de la I+D+i GIZC , s'estan desenvolupant dues eines que traten de facilitar en gran mesura una gestió eficaç del litoral:

La primera eina es un Sistema d'Informació Geogràfic creat "ad hoc" per reunir tota la informació litoral existent. Aquest SIGIZC (Sistema d'Informació Geogràfic per la Gestió Integrada de la Zona Costanera) donarà suport tecnològic a la I+D+i GIZC per la captura, gestió, anàlisi, modelització, visualització i comunicació de la informació geogràfica marina o terrestre de Balears. Es pretén que en el desenvolupament del SIGIZC participin de forma activa entitats de natura pública i privada a tres nivells: proporcionant informació actualitzada de l'àmbit específic de la seva competència, sugerint el desenvolupament de proçessos analítics sobre les dades i façilitant la publicació d'informació territorial.

La segona eina proposada es la Plataforma Tecnològica Litoral. Es tracta d'un sistema integrat i interdisciplinar d'observació i predicció de la variabilitat a la zona costanera que s'exten desde la línea de costa i la platja emergida fins al límit exterior de la plataforma continental. Aquest sistema permetrà realitzar un seguiment en temps real de l'estat del litoral i preveure la seva evolució així com desenvolupar noves eines tecnològiques per a una vertadera gestió sostenible basada en el coneixement.

 

 

BARRA HERRAMIENTASSIG
Fitxa
BARRA HERRAMIENTASPALATAFORMA LITORAL
Ficha  
3.1 Sistema d'Informació Geogràfica per a la GIZC 3.1 Proposta de Plataforma Tecnològica Litoral