banner_estatic
x
 
Los proyectos I+D+iGIZC

COM S'ESTRUCTURA EL PROJECTE I+D+I GIZC?

Aquesta iniciativa està constituïda per trenta-cinc projectes d'investigació, en els quals participen més de cinquanta investigadors de disciplines múltiples, cosa que converteix l’I+D+I GIZC en el projecte interdisciplinari d'investigació de més envergadura i rellevància per a la societat de les Illes Balears.

El projecte l’I+D+I GIZC es desenvolupa seguint quatre grans eixos: tres de verticals (1. Investigació disciplinària; 2. Investigació multidisciplinària; i 3. Investigació orientada i desenvolupament tecnològic) i un quart d’horitzontal (4), que s'ocupa de transferir coneixements i de divulgar els principis de sostenibilitat i de la GIZC.

 
1.1.1 Variabilitat litoral, morfodinàmica de platges i canvi global
1.1.2 Biodiversitat, funcionamient d'ecosistemes i canvi global
1.1.3 Qualitat d'aigues i seguretat al litoral
1.1.4 Oceanografia operacional i tecnologies marines

1.2.1 Patrimoni natural, recursos naturals, societat i cultura
1.2.2 Població, territori, usos del sól, infraestructures, residus i urbanismeo
1.2.3 Economia, treball i turisme

1.3.1 Informació per la elaboració i gestió de polítiques
1.3.2 Evaluació de sistemes de governament
1.3.3 Cooperació i Coordinació entre la societat civil i les administracions públiques
ca
EIX 1: Investigació
disciplinar
 
EIX 2 Investigació
multidisciplinar
 
EIX 3: Investigació orientada i desenvolupament tecnològic
medioambiente
1.1 Medi ambient
sociedad
1.2 Societat, economia i cultura
gobernanza
1.3 Governament i dimensió jurídico-administrativa
flechanaranja
Aquets projectes responen a investigacions que requereixen de plantejaments multidisciplinars en temàtiques identificades com horizontals i esencials per a la implementació de la GIZC

multidisciplinar
 
flecharoja
 
herraminetas

Respon al desenvolupament de noves eines científiques i tecnològiques imprescindibles per la implementació d'una GIZC a les baleares
flechamarron
EIX 4: Transferència de coneixement
comunicació

Societat de la informació, divulgació i participació ciutadana

3.1
3.2

2.1
2.2
2.3
2.4

4.1

El projecte, estructurat d’aquesta manera, respon a l'interès de potenciar la investigació d'excel•lència i el progrés en el coneixement de disciplines específiques i temàtiques que responen a prioritats científiques internacionals i fonamentals per implementar la GIZC a les illes Balears:

 
- En primer lloc, les investigacions desenvolupades a l'eix 1 (investigació disciplinària) se subdivideixen en tres grans àrees temàtiques que segueixen els estàndards internacionals: medi ambient, socioeconomia/cultura i un tercer que s'ocupa de les investigacions relacionades amb temes juridicoadministratius i de governament.
   
 
- En segon lloc, gràcies a l'eix 2, es potencia la investigació multidisciplinària, la qual es fonamenta en els coneixements derivats de l'eix 1 (investigació disciplinària) i requereix enfocaments globals, horitzontals i multidisciplinaris.
   
 
- En segon lloc, gràcies a l'eix 2, es potencia la investigació multidisciplinària, la qual es fonamenta en els coneixements derivats de l'eix 1 (investigació disciplinària) i requereix enfocaments globals, horitzontals i multidisciplinaris.
   
 
- Finalment, les activitats de transferència de coneixements i la divulgació (eix 4) constitueixen una prioritat essencial d'aquesta iniciativa, i és un element transversal als altres tres eixos principals..