banner_estatic
x
 
Objectius de la I+D+i GIZC

 

L’objectiu del projecte I+D+i GIZC, que desenvolupa aquesta unitat, és proporcionar el coneixement científic necessari a partir de la recerca de qualitat i de proporcionar el material i les infraestructures necessàries que permetin avançar en una gestió sostenible del litoral de les illes Balears. La intenció última del treball en curs és proporcionar els elements científi cs de base i col·laborar en la defi nició, per part del Govern de les Illes Balears, d’una nova estratègia de sostenibilidad (del litoral) de les illes Balears, que podria quedar perfi lada en el període 2008-2009.

Els objectius específics principals del projecte I+D+I GIZC són els següents:

 
- Desenvolupar el coneixement científic dels processos que determinen el comportament del sistema costaner.
 
- Posar en marxa noves tècniques i eines per aplicar-les a un procés de GIZC (gestió integrada de la zona costanera) basada en el coneixement.
 
- Afavorir la transferència de coneixements i la innovació als actors i agents que tenen responsabilitat en el litoral i interès.
  balears